Start 2018-02-16T15:43:10+00:00

Tillsammans för
framtidens stad

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. ABC-staden 2.0  är ett konkret exempel på hur detta kan uppnås. Vi har idéer om den goda staden där människor bor, arbetar och möts och där vi med hjälp av dagens och morgondagens digitala tjänster bygger ett samhälle där människor vill leva – länge.  Vi är beredda att tillsammans med politiken och akademin förverkliga ABC-staden 2.0 eller det vi kallar Activity Based City.

Läs mer i vår folder
Information in english

#activitybasedcity

23 MARS 2018

Bostadsforum 2018 – Så bygger vi framtidens stad

ABC-Staden 2.0 medverkar under Bostadsforums temaspår 1 den 23 mars.

Bostadsforum samlar under två dagar branschens aktörer och presenterar det senaste inom bostadsproduktion, projektutveckling, renovering och boendefrågor. Här belyses och analyseras de senaste politiska utspelen, trenderna och marknadsinformationen.

Under årets kommuntema tar Bostadsforum upp det centrala perspektivet hur vi formar staden i framtiden. Vilka tidiga lärdomar kan vi dra från planering av ABC-staden och hur kan vi bygga nya bostäder? I framtiden skapas kreativa möten mellan människor. Vi bor, reser samt arbetar och med hjälp av dagens och morgondagens digitala tjänster bygger vi ett samhälle där människor vill leva – länge.

Läs mer om Bostadsforum 2018

Bostadsforum 2018 22-23 Mars
Temaspår 1, 23/3, 8.00 – 16.30
Clarion Hotell, Stockholm

Fredrik Bergström, Ek. Dr och Affärsområdeschef WSP

Peter Sharratt, Development director WSP UK (anförandet hålls på engelska)

Thomas Sandell, Chefsarkitekt, Sandellsandberg

Anna Granath Hansson, Bostadsforskare, KTH

Patrik Faming, Planeringsarkitekt SA/MSA, Boverket

Alf Karlsson, Statssekreterare på Näringsdepartementet

Åsa Bellander, Kommundirektör, Sundsvalls kommun

Stefan Engdahl, Planeringsdirektör, Trafikverket

Åsa Elm, Kommunikationschef, MTR

Marcel Kroeze, Head of Scania Sustainable City Solutions

Björn Abelson, Ordförande i byggnadsnämnden Lunds kommun

Karin Ahlzén, Projektchef för Fokus Skärholmen i Stockholm

Jan Malmgren, Samhällsutvecklingsdirektör i Varberg

Program och anmälan

19 JANUARI 2018

Framtidens stad – Hållbar livsstil oavsett ekonomiska förutsättningar

Regeringen har pekat ut nio nya möjliga städer och stadsdelar där 100 000 nya bostäder ska byggas. Hur lyckas vi göra dessa städer redo för framtiden? Hur skapas hållbara städer där ny teknik bidrar till att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna för att komma in i bostadsmarknaden och att kunna leva hållbart?

Välkommen till det sjätte seminariet i ABC-serien där framtidens stad diskuteras med perspektiv från politiken, näringslivet och akademin.

Frukostseminarium och utställning Näringslivets hus 19 januari 8.00-9.25

Inledning
Anna Bellman, Moderator

Samlad exploatering och dess bidrag till hållbar livsstil och ekonomi i staden
Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister

Hur skapar vi möjligheter för unga att komma in på bostadsmarknaden?
Maria Pleiborn, Bostadsmarknadsexpert WSP

Sharing Economies och ungas perspektiv på det framtida boendet
Charlie Gullström, Universitetsadjunkt, KTH Arkitektur

Politiken, näringslivet och akademins syn på hur de nya städerna/stadsdelarna som regeringen pekat ut kan bidra till en hållbar livsstil och ekonomi
Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister

Alexandra Laurén, VVD Skanska
Gustav Amberg, rektor Södertörn
Maria Pleiborn, Bostadsmarknadsexpert WSP
Charlie Gullström, universitetsadjunkt KTH

UTSTÄLLNING I SAMBAND MED SEMINARIET

Utställningskatalog

19 januari 2018

Utställningskatalog

Katalog till utställning av urbana stadsvisioner framställda av 25 arkitektstudenter i masterstudio 4, KTH Arkitekturskolan.

Utställningen presenterar 5 olika perspektiv på samlad exploatering inspirerat av ABC-konceptet.

Utställningen invigdes av Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i samband med seminariet 19 januari 2018.

Läs katalogen

Arkitektur-studenterna från KTH-kursen ”Wooden Highrise and Future Cities” presenterar 5 olika perspektiv på samlad exploatering inspirerat av ABC-konceptet.

KORTINTERVJUER MED NÅGRA AV DE MEDVERKANDE I SEMINARIET

Tidigare seminarier

Den goda (bo)staden och digitalisering

7 april 2017|

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där?

Mobilitet utifrån människans behov

9 februari 2017|

I det andra seminariet i seminarieserien är ämnet mobilitet utifrån människans behov – Hur kan vi utforma hållbara mobilitets- och transportlösningar för framtidens städer?

Nu skapas framtidens attraktiva stad

14 december 2016|

I det första seminariet ger samhällsutvecklare och politiker sin syn på visionen om ABC-staden 2.0 där forskning och samverkan har en central roll i utvecklingen av hållbara städer.

Registrera dig för inbjudningar till kommande seminarier

Om seminarieserien ABC-staden 2.0

Det övergripande syftet med seminarieserien är att initiera ett samtal om hur framtida stadsdelar ska utformas för att på bästa sätt möta de utmaningar och möjligheter som landet står inför. Samtalen kommer bygga på Triple Helix-modellen där vi involverar de offentliga, akademin och näringslivet. Bakom initiativet står Skanska, Scania, MTR och WSP, fyra av Sveriges ledande företag med lång och internationell erfarenhet av hållbar och innovativ stadsutveckling. Vi planerar att samarbeta med fler samhällsbyggnadsföretag och institutioner/ organisationer.