9 FEBRUARI 2017

Mobilitet utifrån människans behov

I det andra seminariet i seminarieserien är ämnet mobilitet utifrån människans behov – Hur kan vi utforma hållbara mobilitets- och transportlösningar för framtidens städer?

Våra städer i Sverige växer och till 2050 kommer trafikvolymerna i Stockholm att tredubblas om inte nya systemlösningar kommer till stånd. I de nya lösningarna behövs ett helhetstänk kring transportmedel, infrastruktur och drivmedel som tar hänsyn till människans och stadens behov. Ett smart och hållbart mobilitetssystem som är utformat för både varuleverans, avfallshantering, kollektivtrafik och cykeltransporter där stationen möjliggör enkla och smidiga byten mellan olika transportslag.

Inledning
Anna Bellman, moderator

Hur utformar vi den framtida stadens transport- och mobilitetslösningar?
Anders Grundströmer, Chef Scania Sustainable City Solutions
Åsa Elm, Kommunikationschef , MTR Nordic

Cykelns funktion i transportsystemet och betydelsen för hälsan
Tony Grimaldi, VD Cycleurope och vVD Grimaldi Industri

Uppkopplad och självkörande – akademins syn på framtida mobilitet
Anna Pernestål, senior forskare Integrated Transport Research Lab, KTH

Den nya hållbara stadens mobilitet – möjligheter och utmaningar
Kristoffer Tamsons (M) , Trafiklandstingsrådet i Stockholms läns landsting
Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
Maria Krafft, Måldirektör Hållbarhet och Trafiksäkerhet, Trafikverket

KORTINTERVJUER MED NÅGRA AV DE MEDVERKANDE I SEMINARIET

RELATERADE ARTIKLAR

Scania bygger mobilitet för nya hållbara städer

6 februari 2017

Scania bygger mobilitet för nya hållbara städer

Efter 60- och 70-talens miljonprogram har Sverige minskat takten i bostadsbyggandet samtidigt som befolkningen fortsätter att växa. Dagens 2,2 miljoner invånare i Stockholmsregionen beräknas växa till 2,7 miljoner 2030 och 3,1 miljoner 2050. Då behövs 200 000–250 000 nya bostäder. Utmaningen som växande städer utgör, är som bekant varken Stockholm eller Sverige ensam om.

Nattleveranser betydligt mer effektiva

14 februari 2017

Nattleveranser betydligt mer effektiva

De ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelarna av att tillåta leveranser nattetid, vida överstiger bullerstörningar som uppstår. Det är slutsatsen av en två-årig studie i Stockholm, en stad som normalt inte tillåter lastbilsleveranser mellan 10 på kvällen och 6 på morgonen.

Låt städerna slippa bilen

9 mars 2017

Låt städerna slippa bilen

Städer som minskar biltrafiken och ökar gång- och cykeltrafik är mer attraktiva än andra. Digitaliseringen och ny tekniska innovationer ger helt nya möjlighet att utveckla attraktiva och smarta mobilitets lösningar som inte bygger på privat bilism.
I den första delen av tre om vägen mot ett fossilfritt Sverige lyfter Svante Axelsson upp Activity Based City – ABC 2.0 som ett viktigt innovativt projekt där man inte ska behöva bil inne i centrum alls.

Be­gränsa bi­lismen i städerna

10 maj 2017

Be­gränsa bi­lismen i städerna

Sju par­tier i riks­dagen är över­ens om att tra­fikens ut­släpp av växt­hus­gaser ska minska med 70 pro­cent till 2030.
Tra­fiken i de större städerna står för näs­tan en tred­je­del av väg­trans­porternas kol­di­ox­id­ut­släpp. Om vi fo­ku­serar på att minska des­sa ut­släpp be­höver det var­ken bli svårt el­ler dyrt utan tvärt­om lön­samt, efter­som en mins­kning av bil­trans­porter och mängden av­gas­bilar i stora städer sam­ti­digt löser flera an­dra pro­blem.

Fler seminarier

Hur blir Stockholm framtidens region

Vi diskuterar vi hur den nya Stockholmsregionen kan utvecklas på ett innovativt och framtidsinriktat sätt. Vi tar med oss FN:s hållbarhetsmål i våra samtal för att försäkra oss om att vi verkligen bidrar till ett hållbart samhälle.

Framtidens stad – Hållbar livsstil

Hur skapas hållbara städer där ny teknik bidrar till att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna för att komma in i bostadsmarknaden och att kunna leva hållbart?

Den goda (bo)staden och digitalisering

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där?

Mobilitet utifrån människans behov

I det andra seminariet i seminarieserien är ämnet mobilitet utifrån människans behov – Hur kan vi utforma hållbara mobilitets- och transportlösningar för framtidens städer?

Nu skapas framtidens attraktiva stad

I det första seminariet ger samhällsutvecklare och politiker sin syn på visionen om ABC-staden 2.0 där forskning och samverkan har en central roll i utvecklingen av hållbara städer.

2023-09-25T14:08:52+02:00
Till toppen